Image Map

heder2


מצפה מסד

בגליל התחתון סמוך לכביש 65, נמצא היישוב מסד שממוקם על הר הקוץ. סביב הישוב נמצאים שטחי המרעה שאותם חוכר מגדל הבקר קובי צרפתי. קובי, מחזיק ב- 1,500 דונם של אדמות מרעה משנות ה-80' ונאבק עם עברינות של חיתוכי גדרות וגניבות משטח המרעה. בשנת 2003 הרגו לקובי כמה עגלות, חתכו להן אוזניים ואיימו עליו "ככה נעשה לך". "הבדואים רוצים לשבור אותי. 23 שנים אני נאבק ולא עוזרים לי" אומר קובי. במקום פועלים כיום מתנדבים של "השומר החדש" לסייע בשמירות ובתיקון הגדרות.


 masad1 masad2 masad3